ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Ügyfelek részére

1.sz. melléklet
A Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság)
kiemelt figyelmet fordít arra hogy a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protection Regulation) továbbiakban: GDPR
Rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. tv., az információs önrendelkezési jogról és
infószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), a 2008. évi XLVIII. törvény a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, valamint a személyes
adatok védelmére irányadó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartásával, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az adatvédelmi biztos tevékenysége
során kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el. A Ferling Kft. mint adatkezelő magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és kötelességet vállal arra, hogy a szolgáltatással
kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

1. ADATKEZELŐ:
Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7021 Pécs, Mária utca 8. 1 . em. 3.
Telefon: +36 72 512 370
E-mail: info@ferling.hu
Adószám: 11018661-2-02

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, MÓDJA, KEZELT ADATOK KÖRE
ÉS A TÁROLÁS IDŐTARTAMA:
2.1. Szerződő partnerek, megrendelők, szolgáltatók, alvállalkozók természetes
személy képviselőinek adatkezelése
Az adatkezelés célja: a szerződések teljesítése érdekében a szerződött partnerrel történő
kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, az adatkezelő jogos érdeke.
Az adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.
2.2. Természetes személyek részére kiállított számlán szereplő adatok kezelése
Az adatkezelés célja: adózási és számviteli jogszabályoknak való megfelelés.
A kezelt adatok köre: név, lakcím.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Az adattárolás határideje: a számla, nyugta kiállítását követő 8 év.
Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
2.3. Természetes személyek részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatos
adatkezelés
Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás.
Az adattárolás határideje: hozzájárulás visszavonásáig
Az adattárolás módja: Elektronikus, papíralapú.
2.4. Rendezvényszervezéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelő eseti jelleggel szervez rendezvényt. Abban az esetben, ha szükséges a
rendezvényhez az előzetes regisztráció, az adatkezelő köteles az érintettektől hozzájáruló
nyilatkozatot kérni.
Az adatkezelés célja: a rendezvényre történő jelentkezéshez szükséges regisztráció, a rendezvény
lebonyolításához szükséges adatkezelés.
A kezelt adatok köre: érintett neve
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, hozzájárulás
Adattárolás határideje: az adatfelvételt követő 30. nap után törlendő
Adattárolás módja: elektronikus és papíralapú
Fényképkészítés:
A céges rendezvényen a rendezvény szervezője, a Ferling Kft. mint Adatkezelő fényképfelvételeket
készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a
rendezvény szervezője elektronikus felületen (Facebook) elektronikusan közzéteszi. A
rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint „Képmás vagy
hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges”.
A képfelvétel készítésével kapcsolatban az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelőnél, ebben az
esetben a képfelvétel törlésre kerül.
Adatkezelés célja: rendezvényeken fényképfelvételek készítése és felhasználása az adott
rendezvény népszerűsítése és a nyilvánosság tájékoztatása céljából.
A rendezvényeken fényképfelvételek készítése és felhasználása kezelt adatok köre: az érintett
képmása.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintett hozzájárulása
Adattárolás határideje: az adott tevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig, az érintett törlési
kérelmét követően azonnal.
Adattárolás módja: elektronikusan.
2.5. A társaság honlapjának látogatóinak adatkezelése:
A Társaság az interneten ferling.hu néven honlapot tart fenn. A honlapon használt sütikről bővebb
információt a Süti Tájékoztatóban olvashat.
• Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a
visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldalak címei, a felhasználó
operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
• Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap
• Az adatkezelés módja: elektronikus
2.6. E-mail címen történő kapcsolatfelvétel adatkezelése
• Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
• A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, továbbá az érintett által megadott egyéb
személyes adatok
• Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
• Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
• Az adatkezelés módja: elektronikus
2.7. Adatkezelés a társaság Facebook oldalán
A Társaság a felhasználók és érdeklődők részére tájékoztatás és a tevékenység népszerűsítése
céljából Facebook oldalt tart fenn.
Az adatkezelés célja: a társaság tevékenységének népszerűsítése
A kezelt adatok köre: érintett neve, képmása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, hozzájárulás
Adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattárolás módja: elektronikus
A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli.
2.8. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
• Az adatkezelés célja: adó és számviteli kötelezettség teljesítése
• Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
• A kezelt adatok köre:
– számviteli törvény alapján: név, cím, aláírás, adószám
– A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma,
adóazonosító jele.
• Az adatkezelés időtartama: a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
• Az adatkezelés módja: elektronikus, papíralapú

3. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA:
Közvetlenül az érintettől származik.

4. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE:
A személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges feladatokat ellátó
alvállalkozók és közös adatkezelők jogosultak megismerni. Az adatkezelő nevében vagy
érdekkörében eljáró személyek, adatfeldolgozók vagy alvállalkozók az adatokat – előzetes
felhatalmazás nélkül – nem tehetik közzé, harmadik személy részére nem adhatják át. Az
adatfeldolgozók jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit ismerik és magukra nézve kötelezőnek
ismerik el.
Társaságunk a következő tevékenységi körben dolgozó adatfeldolgozókkal áll szerződéses
jogviszonyban:
• Kreatív közreműködők (grafikus, látványtervező, szövegíró)
• kiadványszerkesztő, lektor, fordító
• Informatika (szoftver programozók)
• Médiaszolgáltatók (TV, rádió, újságok (eredeti és online formátumban), újságírók, reklám- és
médiaügynökségek, hirdetésszervezők)
• Közösségi média menedzselés, online hirdetéskezelés
• Rendezvényszervezők
• Fotós, operatőr
• Marketingszolgáltatók (piackutatás, fókuszcsoport vizsgálat, kampánytervezés)
Társaságunk összes alvállakozójának neve és kapcsolattartási címe illetve telefonszáma, kérés
esetén igényelhető e-mailben az: info@ferling.hu címen, levélben vagy személyesen a 7021 Pécs,
Mária utca 8. 1 . em. 3. címen, illetve telefonon a +36 72 512 370 számon.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI:
Név: Nemzeti Adó és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi út 2.
Telefon: +36 1 428 5100
Weboldal: nav.gov.hu
Adatvédelmi tájékoztató: http://nav.gov.hu/nav/adatvedelem/adatvedelem.html

6. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE:
Az adatok megismerésére a Ferling Kft. adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és
erre feljogosított közreműködői, alvállalkozói és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben
elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.
A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket a Ferling
Kft. a hatályos jogszabályok szerint teljesít.
Az érintettek jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés
korlátozását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.
1. Átlátható tájékoztatás
Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan minden információt és minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa, így különösen:
• az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről
• a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról
• a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén ezen jogos érdekekről
• a személyes adatok címzettjeiről
• az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákról
• az adatkezelés tervezett időtartamáról
• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
• arról, hogy a szerződés kötésének előfeltétele-e az adatok megadása, illetve milyen
lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
• az esetleges automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is.
2. Hozzáférési jog
a) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles
az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
b) A tájékozódáshoz való jog írásban (e-mail, levél) a info@ferling.hu vagy 7021 Pécs, Mária
utca 8. 1. em. 3. címen gyakorolható.
c) Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolása után szóban is adható
tájékoztatás.
3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését
és a hiányos adatok kiegészítését.
4. A törléshez való jog
a) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat:
• Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
• Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
• A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• A személyes adatok gyűjtésére információs és fogyasztói társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.
a) Az adatok törlése nem kezdeményezhető , ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; az adatkezelőre uniós vagy
tagállami jogi kötelezettség vonatkozik; közérdek alapján; a népegészségügy területét érintő;
archiválási, tudományos és történelmi kutatás céljából; vagy jogi igények védelméhez.
5. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
a) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez.
• Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az esetre vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek e az
érintett indokaival szemben.
b) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatok a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával; jogi igények esetén; jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy
az Unió, illetve a tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
6. Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
a) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelés –
ideértve a profilalkotást is – amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.
b) Nem alkalmazható a fenti jogosultság ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti
szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.
c) Meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan Uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekének védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta.
8. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
9. Eljárási jogszabályok
a) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott
intézkedésekről, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összességét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
b) A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton adta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve
ha az érintett azt másként kéri.
c) Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, az érintett panaszt nyújthat
be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
d) A társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő a
kért intézkedések meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel
vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
e) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett
kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt a címzettekről.
f) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
7 / 7
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek
rendelkezésre bocsátásra, kivéve ha az érintett másként kéri.
10. Kártérítés és sérelemdíj
a) Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért – az adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól – kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban esetben tartozik
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket vagy ha az
adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
b) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó
érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott
károkért, minden egyes adatkezelő és adatfeldolgozó egyenlő felelősséggel tartozik a teljes
kárért.
c) Az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
11. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az
alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.
12. Adatvédelmi Hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) kell fordulni.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miska utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400